If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:12:32

Силни киселини и силни основи

Видео транскрипция

Тук имаме няколко силни киселини, които се дисоциират напълно в разтвор. HClO4 е перхлорна киселина. HCl е солна киселина. HBr е хидробромна киселина. HI е йодоводородна киселина. H2SO4 е сярна киселина и HNO3 е азотна киселина. Ще направим изчисленията за азотната киселина. Ще определим рН за 0,030 М разтвор на азотна киселина. Азотната киселина е силна киселина и в разтвор тя се дисоциира на йони на 100%. Ако имаме HNO3 и H2O, азотната киселина ще отдаде един протон на водата, а ако водата приеме един протон, тя се превръща в Н3О+, хидрониев йон. Ако HNO3 отдаде един протон, тя остава само NO3– или нитрат. Понеже азотната киселина е силна, имаме 100% йонизация и всичко се превръща в продукти. Ако това е концентрацията на HNO3, това ще бъде и концентрацията на хидрониевите йони. Концентрацията на хидрониевите йони е 0,030 М, тъй като имаме силна киселина. За да изчислим рН, просто трябва да заместим във формулата за рН. рН е равно на отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на хидрониевите йони. Всичко, което трябва да направим, е да заместим това число, и рН е равно на отрицателен десетичен логаритъм от 0,030. Ще го сметна с калкулатора. Значи имаме отрицателен десетичен логаритъм от 0,030. Получаваме 1,52. Закръгляваме го, добре, значи рН е равно на 1,52. Имаме две значещи цифри, значи ни трябват две позиции отдясно на запетаята. Вместо да пиша това, можем да го запишем по-кратко. Можеш да напишеш просто HNO3, азотната киселина се дисоциира напълно, значи се превръща в Н+ и NO3–, това е кратък вариант на същото нещо тук горе. Ако използваме това, можем да кажем, че рН е равно на отрицателен логаритъм от концентрацията на Н+. Това е същото, което направих горе. Сега да видим силните основи. Ще разгледаме само метални хидроксиди като силни основи в това видео. Някои познати метални хидроксиди, натриев хидроксид, калиев хидроксид, калциев хидроксид и магнезиев хидроксид. Хайде да решим тази задача. Изчислете рН на 0,20 М разтвор на натриев хидроксид. Хайде да запишем тук натриевия хидроксид, който е силна основа. Имаш 100% дисоциация във вода. Натриевия хидроксид се състои от Na+ и ОН–, така че като се дисоциира, получаваме натриев катион и хидроксиден анион, значи Na+ и ОН– във вода. Имаме 0,2М натриева основа, значи получаваме 0,2М хидроксидни йони в разтвора, защото натриевият хидроксид е силна основа и се дисоциира напълно. Ако концентрацията на хидроксидни йони е 0,2М, трябва да намерим рН, и един начин е да използваме тази формула. Концентрацията на хидрония по концентрацията на хидроксида е равна на 1,0 по 10^(–14), това е от предишното видео. Можем да заместим концентрацията на хидроксида и да означим концентрацията на хидрония като х. Имаме х по 0,20 е равно на 1,0 по 10^(–14). Като го сметнеш, става х е равно на концентрацията на хидрониевите йони. Това ще бъде 5,0 по 10^(–14). Сега, като имаме концентрацията на хидрониевите йони, можем да изчислим рН на разтвора, защото рН е равно на отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на хидрония. Ще го направя с калкулатора. Взимам калкулатора, за да сметна рН. рН е равно на отрицателен десетичен логаритъм от 5,0 по 10^(–14). Получаваме рН = 13,30. Добре, да го напиша тук. рН е равно на 13,30. Друг начин да решим задачата, е когато намираш... нека използвам друг цвят. Когато използваш концентрацията на хидроксида, можеш веднага да намериш рОН, нали? рОН е равно на отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на хидроксидните йони. Това е 0,2, замествам и получавам рОН. рОН е равно на отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на хидроксидните йони. Хайде да го сметнем. Значи отрицателен десетичен логаритъм от 0,2. И получавам 0,70. Значи рОН е равно на 0,70, и за да намеря рН, трябва да си спомня другата формула. рН + рОН = 14. Замествам рОН = 0,7. 14 – 0,7 е равно на 13,3. Получихме същият резултат за рН, независимо от метода на решение. Добре, нека направим още един пример. Да видим какво ни е дадено в задачата. Изчисли рН на воден разтвор, който съдържа 0,11 грама калциев хидроксид в общ обем 250 милилитра. Добре, имаме калциев хидроксид, воден разтвор на калциев хидроксид, да видим какво имаме тук. Ще имаме калциеви йони в разтвора. Също така ще имаме хидроксидни йони в разтвора, но за да изравниш това, ще ти трябват още две тук, за всеки един мол калциев хидроксид разтворен във вода, ще ти трябват два мола хидроксидни йони. Да видим колко мола калциев хидроксид имаме. Имаме 0,11 грама калциев хидроксид, ще го запиша тук. 0,11 грама калциев хидроксид. Можем да намерим моловете, като разделим на моларната маса. Моларната маса на калциевия хидроксид е 74 грама за мол. Ако разделим 0,11 грама на 74 грама за мол, грамовете се съкращават, и получаваме молове. Ще го сметна с калкулатора, 0,11 делено на 74 е равно на 0,0015. Получавам 0,0015, 0,0015 са моловете, това е колко мола калциев хидроксид имаме, нека го подчертая. Това е равно на... ако имаме толкова мола калциев хидроксид, колко мола хидроксидни йони ще има в разтвора? Ще имаме два пъти по толкова, защото имаме пропорция едно към две. Трябва да умножим това число по две, за да намерим колко мола хидроксидни йони имаме. Това прави 0,0030 мола. това са моловете хидроксидни йони. Тук имаме молове калциев хидроксид, а тук имаме молове хидроксид. А сега да намерим концентрацията на хидроксидни йони в разтвора, която ще бъде молове за литър, литри разтвор. Общият обем е 250 милилитра. Трябва да превърнем в литри тези 250 мл. Това ще бъдат едно, две, три... Това са 0,25 литра. 0,0030 делено на 0,250 литра, това е концентрацията на хидроксидни йони. Това е концентрацията на хидроксида и ще направя тук изчислението. Нека си отворя малко място, 0,0030 делено на 0,250 и получаваме 0,012 мол за литър. Значи 0,012 мола за литър е концентрацията на хидроксида. Сега, като имаш концентрацията на хидроксидните йони в разтвора, можеш да намериш рН по един от двата начина по-горе. Може да използваш тази формула, концентрацията на хидрониеви йони по концентрацията на хидроксидни йони, е равно на 1,0 по 10^(–14). Добре, взимам това и го замествам тук. Получаваш х по 0,012 е равно на 1,0 по 10^(–14). Нека да си направя още малко място и да го сметна бързичко. Имаме 1,0 по 10^(–14). и го делим на 0,0... Всъщност ще го направя наново. Ще го разделя на 0,012 и това е 8,3 по 10^(–13). Добре, да запишем това, х е равно на 8,3 по 10^(–13). Спомни си какво е х, то е концентрацията на хидрониеви йони, така че това е концентрацията на хидрониевите йони, което означава, че сега можем да изчислим рН. Добре, рН е равно на отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията. Отрицателен логаритъм от 8,3 по 10^(–13). Нека да го сметнем. Отрицателен логаритъм от 8,3 по 10^(–13). и получаваме 12,08. Значи рН е равно на 12,08 и сме готови с нашата задача. Обърни внимание, че рН е основно, защото калциевият хидроксид е основа.