Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Какво представляват графиките на ускорението като функция на времето?

Виж какво можем да научим от графики, които показват връзката между времето и ускорението.

Какво представлява вертикалната ос на графика на ускорението като функция на времето?

Вертикалната ос показва ускорението на обекта.
Например, ако отчиташ стойността на ускорението в даден момент от графиката по-долу, то това ще бъде ускорението на обекта в метри в секунда на квадрат в съответния момент.
Опитай да приплъзгаш хоризонтално точката на графиката по-долу, за да избереш различни моменти от време, и виж как ускорението – означено Acc – се изменя.
Проверка на концепциите: Какво е ускорението в момента t=4 s според графиката по-горе?

Какъв смисъл има наклонът на графиката на ускорението като функция на времето?

Наклонът на графиката на ускорението представлява величина, за която няма прието име в българския език. На английски се нарича jerk. Това е скоростта на промяна на ускорението. В редките случаи, в които говорим за него, ще го наричаме "рязкост".
За графика на ускорението като функция на времето наклонът може да бъде намерен от: наклон=промяна в ускорениетопромяна във времето=a2a1t2t1=ΔaΔt, както може да се види от графиката по-долу.
Наклонът, който представлява скоростта на промяната в ускорението, е рязкостта.
рязкост=ΔaΔt
Наименованието "рязкост" звучи странно, но е уместно, защото ако например се возиш в кола, която ту дава газ, ту внезапно набива спирачки – т.е. ускорението се увеличава и намалява значително за малки интервали от време, движението ще ти се струва доста рязко. Тогава дори ще ти се налага да напрягаш различни мускулни групи, за да запазиш инстинктивно тялото си в стабилна позиция.
За да завършим тази част, нека визуализираме рязкостта с примерната графика, показана по-долу. Опитай се да местиш точката хоризонтално, за да видиш какъв е наклонът – т.е. каква е рязкостта – в различните моменти време.
Проверка на концепциите: За графиката на ускорението, показана по-горе, положителна, отрицателна или нула е рязкостта в момента t=6 s ?

Какво е значението на площта под графиката на ускорението?

Площта под графиката на ускорението представлява промяната в скоростта. С други думи, площта под графиката на ускорението за определен интервал от време е равна на промяната в скоростта по време на този интервал.
площ=Δv
Може би най-лесно е да се види защо това е така, като разгледаме примерната графика, дадена по-долу, която показва постоянно ускорение от 4 ms2 за времето от 0 s от 9 s.
Ако умножим двете страни на дефиницията за ускорение, a=ΔvΔt, по промяната във времето, Δt, получаваме Δv=aΔt.
Като заместим с ускорението 4 ms2 и времевия интервал 9 s, можем да намерим промяната в скороста:
Δv=aΔt=(4 ms2)(9 s)=36ms
Да умножим ускорението по времевия интервал е същото като да намерим площта под кривата. Площта под кривата е правоъгълник, както можем да видим от графиката по-долу.
Можем да намерим площта, като умножим височината по широчината. Височината на правоъгълника е 4 ms2, а широчината е 9 s. Така че намирайки площта, сме намерили промяната в скоростта.
площ=4 ms29 s=36ms
Площта под всяка графика на ускорението като функция на времето за даден времеви интервал дава промяната в скоростта за въпросния интервал.

Как изглеждат решени примери, в които се използва графика на ускорението като функция на времето?

Пример 1: Ускорение на състезателна кола

Уверена автомобилна състезателка кара с постоянна скорост от 20 m/s. Като наближава финалът, започва да ускорява. Графиката по-долу показва ускорението на колата, след като започва да забързва. Приеми, че колата е имала постоянна скорост от 20 m/s в момента t=0 s.
Каква е скоростта на състезателната кола след осемте секунди ускорение, показани на графиката?
Можем да намерим промяната на скоростта, като намерим площта под графиката на ускорението.
Δv=площ=12bh=12(8 s)(6ms2)=24 m/s(Използваме формулата за лице на триъгълник: 12bh.)
Δv=24 m/s(Намираме промяната в скоростта.)
Но това е просто промяната в скоростта за това време. Трябва да намерим крайната скорост. Можем да използваме дефиницията за промяна на скоростта Δv=vfvi, за да я намерим:
Δv=24 m/s
vfvi=24 m/s(Заместваме с vfvi на мястото на Δv.)
vf20 m/s=24 m/s(Заместваме с 20 m/s за началната скорост vi.)
vf=24 m/s+20 m/s(Решаваме за vf.)
vf=44 м/с(Изчисляваме и отпразнуваме!)
Крайната скорост на състезателната кола е 44 m/s.

Пример 2: Пътуване с платноходка във ветровито време

Платноходка плава по права линия със скорост 10 m/s. След това в момента t=0 s задухва силен вятър, който кара платноходката да ускори по начина, изобразен на графиката по-долу.
Каква е скоростта на платноходката, след като вятърът е духал в продължение на 9 секунди?
Площта под графиката ще ни даде промяната в скоростта. Можем да разбием площта под графиката на правоъгълник, триъгълник и още един триъгълник, както е показано на графиката по-долу.
Синият правоъгълник между t=0 s и t=3 s има положителен знак, защото е над абсцисата. Зеленият триъгълник между t=3 s и t=7 s също има положителен знак, защото е над хоризонталната ос. Червеният триъгълник между t=7 s и t=9 s обаче е с отрицателен знак, защото е под абсцисата.
Ще съберем тези площи – като използваме hw за правоъгълника и 12bh за триъгълниците – за да получим общата площ между t=0 s и t=9 s.
Δv=площ=(4ms2)(3 s)+12(4 s)(4ms2)+12(2 s)(2ms2)(Събераме площите на правоъгълника и триъгълниците.)
Δv=18 m/s(Изчисляваме, за да получим общата промяна в скоростта.)
Но това е промяната в скоростта, така че за да намерим крайната скорост, ще използваме дефиницията за промяна в скоростта.
vfvi=18m/s(Използваме дефиницията за промяна в скоростта.)
vf=18 m/s+vi(Решаваме за крайната скорост.)
vf=18 m/s+10 m/s(Заместваме с началната скорост.)
vf=28 m/s(Изчисляваме и отпразнуваме!)
Крайната скорост на платноходката е vf=28 m/s.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.