If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение към делители и делимост

Научи какво означава това полиноми да бъдат делители на други полиноми или да бъдат делими на тях.

Какво трябва да знаеш за този урок

Едночлен или едночлен е израз, който е произведение на някаква константа и x на степен цяло неотрицателно число, като 3x2. Многочлен или полином е израз, който представлява сума от едночлени като 3x2+6x1.

Какво ще научиш в този урок

В този урок ще изследваме връзката между делители и делимост на многочлените и ще научим също как да определим дали един многочлен е делител на друг.

Делители и делимост на цели числа

Най-общо казано, две цели числа, чието произведение дава трето число, са делители на това получено трето число.
Например, тъй като 14=27, то 2 и 7 са делители на 14.
Едно число е кратно на друго число, ако резултатът от делението е цяло число.
Например, тъй като 153=5 и 155=3, то 15 е кратно на 3 и на 5. Но тъй като 94=2,25, то 9 не е кратно на 4.
Обърни внимание на взаимните връзки между делители и делимост:
Тъй като 14=27 (което означава, че 2 е делител на 14), то 142=7 (което означава, че 14 е кратно на 2).
Обратно, тъй като 153=5 (което означава, че 15 е кратно на 3), то знаем, че 15=35 (което означава, че 3 е делител на 15).
Това е вярно и в общия случай: Ако a е делител на b, тогава b е кратно на a и обратно.

Делители и делимост на многочлени

Това познание може да се приложи и към многочлените.
При умножението на два или повече многочлена, наричаме всеки един от тези многочлени делител на произведението.
Например знаем, че 2x(x+3)=2x2+6x. Това означава, че 2x и x+3 са делители на 2x2+6x.
Също така, един многочлен се дели на друг многочлен, ако частното също е многочлен.
Например тъй като 6x23x=2x и 6x22x=3x, тогава 6x2 се дели на 3x и 2x. Но тъй като 4x2x2=2x, знаем, че 4x не се дели на 2x2.
Същата връзка между делители и делимост, която беше отбелязана с цели числа, може да се направи и тук:
По принцип, ако p=qr за многочлените p, q и r, тогава знаем следното:
  • q и r са делители на p.
  • p се дели на q и r.

Провери знанията си

1) Довърши изречението за отношението, изразено чрез 3x(x+2)=3x2+6x.
x+2 е
3x2+6x и 3x2+6x е
x+2.

2) Учителят пише следното произведение на дъската:
(3x2)(4x)=12x3
Майлс прави заключение, че 3x2 е делител на 12x3.
Джуд прави заключението, че 12x3 се дели на 4x.
Кой е прав?
Избери един отговор:

Определяне на делители и делимост

Пример 1: Дали 24x4 се дели на 8x3?

За да отговорим на този въпрос, можем да намерим и опростим 24x48x3. Ако резултатът е едночлен, то 24x4 се дели на 8x3. Ако резултатът не е едночлен, то 24x4 не се дели на 8x3.
24x48x3=248x4x3=3x1aman=amn=3x
Тъй като резултатът е едночлен, то заключаваме, че 24x4 се дели на 8x3. (Това също така означава, че 8x3 е делител на 24x4.)

Пример 2: Дали 4x6 е делител на 32x3?

Ако 4x6 е делител на 32x3, то 32x3 се дели на 4x6. Така че нека да намерим и опростим 32x34x6.
32x34x6=324x3x6=8x3aman=amn=81x3am=1am=8x3
Обърни внимание, че членът 8x3 не е едночлен, тъй като това е частно, а не произведение. Следователно можем да направим заключението, че 4x6 не е делител на 32x3.

Обобщение

По принцип, за да определим дали един многочлен p се дели на друг многочлен q, или съответно дали q е делител на p, трябва да намерим и изследваме p(x)q(x).
Ако опростеният вид е многочлен, тогава p се дели на q и q е делител на p.

Провери знанията си

3) Дали 30x4 се дели на 2x2?
Избери един отговор:

4) Дали 12x2 е делител на 6x?
Избери един отговор:

Задачи с повишена трудност

5*) Кои от следните едночлени са делители на 15x2y6?
Множител
Не е делител
3x2y5
5x
10x4y3

6*) Площта на правоъгълник с широчина x+1 единици и дължина x+4 единици е x2+5x+4 квадратни единици.
Кои са делителите на x2+5x+4?
Избери всички правилни отговори:

Защо се интересуваме от разлагане на многочлени?

Точно както разлагането на цели числа се оказа много полезно за редица приложения, така е и с разлагането на многочлените!
И по-конкретно, разлагането на многочлените е много полезно в решаването на квадратни уравнения и опростяването на рационални изрази.
Ако искаш да видиш това, провери следните статии:

Какво следва?

Следващата стъпка в процеса на разлагане включва научаване на това как се разлагат едночлени. Можеш да научиш за това в следващата статия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.