If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решен пример: изчисляване на sin(0,4) с определяне границата на грешката по Лагранж

Определянето на граница на грешката по Лагранж (също познато като теорема за остатъка на Тейлър) може да ни помогне да определим степента на полином на Тейлър/Маклорен, с който да пресметнем с приближение една функция при дадена граница на грешката. Виж как става това, когато пресмятаме функцията синус.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

При апроксимация на функцията sin(0,4) с ред на Маклорен, коя е най-ниската степен на полинома, която гарантира грешка, по-малка от 0,001? Какво ни казват тук? Можем да вземем една функция и да я апроксимираме с ред на Маклорен от n-та степен, всъщност можем да разгледаме по-общия случай с ред на Тейлър, но нека просто да кажем, че това е ред на Маклорен от n-та степен, но това не е идеално приближение, тук ще има някаква грешка или остатък. Можем да наречем това остатък на този полином на Маклорен от n-та степен, който зависи от стойността на всяко х. Ако използваме конкретните данни в тази задача, можем да го перифразираме по следния начин. Казваме: ако вземем синус от 0,4 това ще е равно на ред на Маклорен от n-та степен, изчислен за 0,4 плюс остатъка, който има за n-та степен полином на Маклорен, изчислен за 0,4. Тук всъщност искаме да намерим за какво n, коя е най-ниската степен на полинома. Ще използвам различен цвят. Искаме да намерим най-малката стойност на n, кое е най-малкото n, за което остатъкът на този полином на Маклорен, изчислен за 0,4 е по-малък от тази стойност, по-малък от 0,001? Това е просто друг начин да формулираме задачата. Можем да решим това, като използваме т.нар. граница на грешка по Лагранж, което доказваме в други видеа, често се нарича и теорема на Тейлър (за остатъка). Първо ще го запиша и ще се опитам да обясня в същото време, но нещата ще станат много по-конкретни с примера. Теоремата на Тейлър за остатъка ни казва, че... или границата на грешката по Лагранж означава, че ако (n + 1)-вата производна на нашата функция f, ако абсолютната стойност на това е по-малко или равно на някакво М в един отворен интервал, съдържащ стойността, около която е развит нашият полином, в този случай това е 0, затова използваме ред на Маклорен, ако той съдържа нула и х, стойността на х, която ни интересува за тази задача е 0,4 но това се отнася за всяко х, ако това е вярно, ако (n + 1)-вата производна на функцията, ако абсолютната ѝ стойност е по-малко или равно на М в един отворен интервал, съдържащ стойността, около която сме центрирани, в общия случай това ще бъде някакво с, и х, значи това х ето тук, тогава... и сега следва полезната част, Лагранж, можем да твърдим, че остатъкът има граница, остатъкът за този полином от n-та степен. Това е (n + 1)-вата производна, това има граница, тогава можем да кажем, че за полинома от n-та степен, с който апроксимираме функцията, ще бъде по-малко или равно на това М, по х^(n + 1) върху (n +1)! Как можем да го приложим за тази конкретна задача? Да помислим за производната на функцията синус, знаем, че абсолютната стойност на синус е по-малко или равно на 1, производната е косинус от х, абсолютната стойност на това ще има граница, ще бъде по-малко или равно на 1, и независимо колко пъти поред намираме производната от синус х, абсолютната стойност на тази производна ще бъде по-малко или равно на едно. Можем да напишем принципно, че за тази конкретна f(х) за тази функция f(х) ето тук, можем да кажем, че абсолютната стойност на (n + 1)-вата производна, изчислена за всяко х, ще бъде по-малко или равно на 1. Ако в този случай функцията е синус, когато f е синус от х, като това реално е вярно за всеки интервал, не ни е нужен някакъв вид ограничен интервал, за който това важи. Знаем, че това е нашето М, този синус и производните му имат граници, и техните абсолютни стойности имат граница 1. И тук имаме нашето М и можем да използваме границата на грешката по Лагранж, можем да кажем, че остатъкът от нашата апроксимация на Маклорен от n-та степен за 0,4, нашето х в този конкретен пример е 0,4, не е нужно да намираме за всяко х, това ще бъде по-малко от или равно на – нашето М е 1, даже няма да го пиша, х е 0,4; 0,4 на степен (n + 1), върху (n + 1) факториел. И взимаме абсолютната стойност на всичко това. Това е границата на грешката по Лагранж, като искаме да намерим, ако успеем да намерим случай, в който това е по-малко от 0,001, тогава това със сигурност ще бъде по-малко от 0,001, защото остатъкът е по-малък от това, или по-малко от или равно на това, което е по-малко от това. Как ще намерим най-малкото n, за което това е вярно? Можем да заместим с някои стойности на n и да го увеличаваме, докато това стане по-малко от това. Да го направим, ще направя една таблица. Ще се постарая. Това ще бъде нашето n, после това ще бъде 0,4 на степен (n + 1), върху (n + 1) факториел. Да заместим с n = 1. Това ще бъде 0,4 на втора степен върху 2! това е 0,16 върху 2, което е равно на 0,08, което определено не е по-малко от 0,001. Да пробваме с n = 2, това става 0,4 на трета степен, върху 3!, което е равно на... колко е това, 0 цяло и ... Трябват ни три знака след десетичната запетая, 0,064 върху 6, това е малко повече от 0,01, значи n е доста голямо още. Да опитаме с 3, това става 0,04 на степен 3 плюс 1, което е четвърта степен, върху 4!, да видим, това ще е равно на това ще бъде, да видим, ще имаме четири знака след запетаята, значи 0,0256 върху 24, това е много близко, това е само малко над 0,001, така че и това не ни върши работа. Вече предполагам, че n = 4 ще свърши работа, но трябва да го проверим. Значи това ще бъде 0,04 на пета степен, върху 5! На колко е равно това? Да видим, 4 на пета степен е 1024, имаме пет знака след десетичната запетая, деля го на 5!, което е 120. Това тук вече със сигурност е по-малко от 0,001, определено е по-малко от една хилядна. Видяхме, че n е равно на 4, значи остатъкът ни за полином от четвърта степен, полином от четвърта степен на Маклорен, изчислен за х = 0,4 със сигурност е по-малко от 0,001. Това е полиномът от най-ниска степен, който гарантира, че грешката е по-малка от една хилядна.