If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Х-свързана наследственост

Определяне на пола и полово свързана наследственост. Х и Y хромозоми. Наследственост, свързана с Х-хромозомата.

Ключови точки:

 • При хората и други бозайници биологичният пол се определя от двойка полови хромозоми: XY при мъже и ХХ при жени.
 • Гените на Х хромозомата се нарича Х-свързани. Х-свързаните гени имат отличителни модели на унаследяване, понеже са налични в различен брой при жени (ХХ) и мъже (XY).
 • Генетичните заболявания, свързани с Х хромозомата, при хората са много по-чести при мъжете, отколкото при жените, поради модела на унаследяване на белезите, свързани с половата Х хромозома.

Въведение

Ако си човек (което вероятно е така!), повечето от хромозомите ти идват в хомоложни двойки. Двете хромозоми от една хомоложна двойка съдържат една и съща основна информация – тоест едни и същи гени в един и същи ред – но може да носят различни версии на тези гени.
Всичките ти хромозоми ли са организирани в хомоложни двойки? Отговорът зависи от това дали си (хромозомно) мъж.
Изображение на човешки кариотип, показващо 44 автозоми в съответстващи си двойки и 2 нееднакви полови хромозоми (X and Y),
Изображение, модифицирано от "Кариотип," by Can H. (CC BY 2.0).
 • Човешкият мъж има две полови хромозоми, Х и Y. За разлика от 44-те автозоми (не-полови хромозоми), Х и Y не носят едни и същи гени и не се приемат за хомоложни.
 • Вместо Х и Y една човешка жена има две Х хромозоми. Тези Х хромозоми образуват bona fide хомоложна двойка.
Понеже половите хромозоми не винаги са в хомоложни двойки, гените, които те носят, показват уникални, отличителни модели на унаследяване.

Полови хромозоми при човека

Човешките Х и Y хромозоми определят биологичния пол на един човек, като ХХ специфицира женски, а XY специфицира мъжки пол. Въпреки че Y хромозомата съдържа малка област, подобна на Х хромозомата, така че да могат да се свържат по време на мейозата, Y хромозомата е много по-къса и съдържа много по-малко гени.
За да поставим това в числа, Х хромозомата има около 800900 протеин-кодиращи гени с разнообразни функции, докато Y хромозомата има само 6070 протеин-кодиращи гени, около половината от които са активни само в тестисите (произвеждащите сперматозоиди органи)1,2,3,4.
Диаграма на човешките X и Y хромозоми. Х е много по-голяма от Y. Х и Y имат малки участъци на хомология в двата края, което позволява сдвояване на хромозомите по време на мейоза. Генът SRY се намира на Y хромозомата, близо до върха, точно под участъка на хомология с Х хромозомата.
Изображение, основано на идеограми от Genome Decoration Page, maintained by the U.S. NCBI.
Човешката Y хромозома играе ключова роля в определянето на пола на развиващ се зародиш. Това е предимно поради ген, наречен SRY ("полово определящ регион на Y"). SRY се среща в Y хромозомата и кодира протеин, който включва другите гени, нужни за развитие на мъж5,6.
 • XX ембрионите нямат SRY, затова се развиват като жени.
 • XY ембрионите имат SRY, затова се развиват като мъже.
В редки случаи грешки по време на мейозата може да пренесат SRY от Y хромозомата към Х хромозомата. Ако SRY-носеща Х хромозома оплоди нормална яйцеклетка, тя ще произведе хромозомно женски зародиш (ХХ), който се развива като мъж7. Ако SRY-дефицитна Y хромозома оплоди нормална яйцеклетка, тя ще произведе хромозомно мъжки зародиш (XY), който се развива като жена8.

Х-свързани гени

Когато един ген е наличен на Х хромозомата, но не и на Y хромозомата, той се нарича Х-свързан. Х-свързаните гени имат различни модели на унаследяване от гени на не-половите хромозоми (автозоми). Това е понеже тези гени са налични в различни бройки в мъжете и жените.
Тъй като жената има две Х хромозоми, тя ще има две копия от всеки Х-свързан ген. Например при плодовата мушица Drosophila (която, като хората, има ХХ жени и XY мъже) има ген за цвета на очите, наречен бял, който се среща на Х хромозомата и женска плодова мушица ще има две копия от този ген. Ако генът е с два различни алела, като XW(доминантен, нормални червени очи) и Xw (рецесивен, бели очи), женската муха може да има всеки от три генотипа: XWXW (червени очи), XWXw (червени очи) и XwXw (бели очи).
Един мъжки индивид има различни варианти за своя генотип от един женски индивид. Тъй като той има само една Х хромозома (съчетана с Y), той ще има само едно копие от всеки Х-свързан ген. В примера за цвета на очите на мушиците двата генотипа, които един мъжки индивид може да има, са XWY (червени очи) и XwY (бели очи). Това какъв алел унаследява мъжката мушица за Х-свързания ген определя неговия външен вид, понеже няма друго генно копие – дори ако алелът е рецесивен при женските индивиди. Вместо хомозиготни или хетерозиготни, в този случай се казва, че мъжките индивиди са хемизиготни за гените, свързани с Х хромозомата.
Можем да видим как гените, скачени с пола, влияят на моделите на унаследяване, като разгледаме кръстосване между две мушици – една белоока женска (XwXw) с червеноок мъжки (XWY). Ако този ген беше на не-полова хромозома, или автозома, бихме очаквали всички наследници от поколението да са червенооки, понеже червеният алел е доминантен спрямо белия алел. Но всъщност виждаме следното:
Илюстрацията показва анализ с решетка на Пънет на цвета на очите на плодовата мушица, който е черта, свързана с пола. Червеноока мъжка плодова мушица с генотип X^{W}Y се кръстосва с женска плодова мушица с бели очи и генотип X^{w}X^{w}. Всички женски потомци получават доминантен алел W от бащата и рецесивен алел w от майката и следователно са хетерозиготно доминантни с червен цвят на очите. Всички мъжки потомци придобиват рецесивен w алел от майката и Y хромозома от бащата и следователно са хемизиготно рецесивни с бял цвят на очите.
Изображение на: "Characteristics and traits: Figure 10," by OpenStax College, Biology, CC BY 4.0
Понеже генът е Х-свързан и понеже женският родител е имал рецесивния фенотип (бели очи), всички мъжки наследници – които са получили единствената си Х хромозома от майка си – имат бели очи (XwY). Всички женски потомци имат червени очи, понеже са получили две Х хромозоми, като XW от бащата скрива рецесивната Xw от майката.

Х-свързани генетични болести

Същите принципи, които виждаме в действие при плодовите мушици, могат да бъдат приложени към човешката генетика. При хората алелите за определени състояния (включително някои видове на цветна слепота, хемофилия и мускулна дистрофия) са Х-свързани. Тези заболявания са много по-чести при мъжете, отколкото при жените, поради техния Х-свързан модел на унаследяване.
Защо това е така? Нека проучим това, като използваме пример, при който майката е хетерозиготна по причиняващия заболяване алел. Жените, които са хетерозиготни за едно заболяване, се наричат носители и те обикновено не проявяват симптоми. Синовете на тези жени имат 50% шанс да получат заболяването, но дъщерите имат малък шанс да получат заболяването (освен ако и бащата не го носи), а вместо това ще имат 50% шанс да са носители.
Диаграма, която показва незасегнат баща с доминантен алел и незасегната майка-носител с Х-свързан рецесивен алел. Четири потомци са показани, представяйки различните получаващи се генни комбинации: незасегнат син, незасегната дъщеря, засегнат син и незасегната дъщеря-носител.
Изображение на: "Characteristics and traits: Figure 10," by OpenStax College, Biology, CC BY 4.0
Защо това е така? Рецесивните Х-свързани черти се проявяват по-често при мъжете, отколкото при жените, понеже ако един мъж получи "лош" алел от майка си, той няма шанс да получи "добър" алел от баща си (който предоставя Y хромозома), който да скрие лошия. Жените, от друга страна, често ще получат нормален алел от бащите си, предотвратявайки изразяването на болестта, носена от алела.

Проучване на случай: Хемофилия

Нека разгледаме пример с решетката на Пънет, като използваме Х-свързана човешка болест: хемофилия, рецесивно състояние, при което кръвта на човек не се съсирва правилно13. Човек с хемофилия може да има тежко, дори животозастрашаващо кървене от само малко порязване.
Хемофилията е причинена от мутация в един от два гена, и двата от които се намират в Х хромозомата. И двата гена кодират протеини, които помагат на кръвта да се съсирва14. Нека се фокусираме само върху един от тези гени, наричайки функционалния алел XH, а болестния алел Xh.
В нашия пример жена, която е хетерозиготна с нормален и хемофилен алел (XHXh), има деца с мъж, който е хемизиготен за нормалната форма (XHY). И двамата родители имат нормално кръвосъсирване, но майката е носител. Какъв е шансът синовете и дъщерите им да имат хемофилия?
Решетка на Пънет, която показва потенциалните генотипове на децата на баща с нормално съсирване (XHY) и хетерозиготна майка-носител (XHXh).
XHY
XHXHXHXHY
XhXHXhXhY
Всички дъщери (XHXH, XHXh) имат нормално кръвосъсирване, понеже те имат поне един XH алел. 1/2 от дъщерите са носителки, докато другата половина са хомозиготни по XH алела.
1/2 от синовете са XHY и имат нормално кръвосъсирване.
1/2 от синовете са XhY и имат хемофилия.
Тъй като майката е носител, тя ще предаде алела за хемофилия (Xh) на половината от децата си, и момчета, и момичета.
 • Никоя от дъщерите няма да има хемофилия (нулев шанс за заболяване). Това е така, понеже за да имат заболяване, те трябва да имат Xh алел и от майка си, и от баща си. Има 0 шанс дъщерите да получат Xh алел от баща си, така че цялостният им шанс да имат хемофилия е нула.
 • Синовете получават Y от баща си, вместо Х, така че единственото им копие на гена за кръвосъсирването идва от майка им. Майка им е хетерозиготна, така че половината от синовете, средно, ще получат Xh алел и ще имат хемофилия (1/2 шанс за заболяването).

Провери знанията си

 1. Коя от следните двойки родители е най-вероятно да има дъщеря с хемофилия?
  Избери един отговор:


Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.