If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Поток в три измерения

Известен още като повърхностен интеграл от векторно поле, тримерния поток измерва количеството флуид, което преминава през дадена повърхнина.

Основни идеи

 • Когато е даден флуид, който се движи в тримерно пространство, и някаква повърхнина в това пространство, потокът през дадената повърхнина е мярка за скоростта, с която флуидът преминава през нея.
 • Потокът може да бъде изчислен със следния повърхностен интеграл:
  SFn^dΣ\begin{aligned} \iint_\redE{S} \blueE{\textbf{F}} \cdot \greenE{\hat{\textbf{n}}}\, \redE{d\Sigma} \end{aligned}
където
 • start color #bc2612, S, end color #bc2612 е повърхнината, потокът през която измерваме.
  • start color #0c7f99, F, left parenthesis, x, ;, y, ;, z, right parenthesis, end color #0c7f99 е тримерно векторно поле, което описва флуидния поток.
  • start color #0d923f, start bold text, n, end bold text, with, hat, on top, left parenthesis, x, ;, y, ;, z, right parenthesis, end color #0d923f е функция, която ни дава единичния нормален вектор във всяка точка от повърхнината start color #bc2612, S, end color #bc2612.
  • start color #bc2612, d, \Sigma, end color #bc2612 можем да си представим като малко парченце площ от повърхнината start color #bc2612, S, end color #bc2612.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия

Промяна на количеството (масата) на флуида в "балон" с произволна форма

Представи си някакво тримерно векторно поле, представено от векторната функция start color #0c7f99, F, left parenthesis, x, ;, y, ;, z, right parenthesis, end color #0c7f99.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Както често правим при векторните полета, представи си, че то описва някакъв тримерен флуиден поток. За нашите цели е от полза да си представиш как изглежда този поток за един кратък момент. Можеш да си представиш, че флуидните частици се преместват от началото на векторите до техните върхове за някакъв много кратък момент от време delta, t.
Сега си представи някакъв тримерен балон с произволна форма, през чиято повърхност преминава флуидът.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Да наречем повърхнината на този балон start color #bc2612, S, end color #bc2612.
Ключов въпрос: Какво количество флуид напуска/навлиза в този балон, докато флуидът се движи съобразно векторното поле, дефинирано от функцията start color #0c7f99, F, left parenthesis, x, ;, y, ;, z, right parenthesis, end color #0c7f99?
За да бъдем още по-точни, можем да перифразираме това описание като маса, която напуска/влиза в балона. За по-голяма простота (кой не обича простотата, нали?), да приемем, че плътността на флуида е 1, start text, k, g, end text, slash, start text, m, end text, cubed. Ето една по-подходяща формулировка на въпроса:
По-подробна формулировка: Каква е скоростта на изменение на масата вътре в балона като функция от времето? Скоростта на всяка частица от флуида се описва с функцията start color #0c7f99, start bold text, F, end bold text, left parenthesis, x, ;, y, ;, z, right parenthesis, end color #0c7f99, където left parenthesis, x, ;, y, ;, z, right parenthesis са координатите на частицата. Приеми, че флуидът има еднородна плътност от 1, start text, k, g, end text, slash, start text, m, end text, cubed по протежение на повърхнината.

Поток през всяко малко парченце от повърхнината

Ето как се решава задачата:
 • Стъпка 1: Разделяме повърхнината S на голям брой много малки по размер парченца.
 • Стъпка 2: Определяме количеството флуид, което напуска/постъпва през всяко малко парченце.
 • Стъпка 3: Събираме всички тези малки парченца с помощта на повърхностен интеграл.

Стъпка 1: Разделяне на части на повърхнината

По принцип разглеждаме всяко едно от тези парченца като безкрайно малко. Все пак точно за това са интегралите. Общоприетият начин на записване, когато работим с повърхнини, е да означим безкрайно малката площ на едно от тези парченца като "d, \Sigma".
Също така, понеже всяко парченце е наистина малко, и понеже разглеждаме повърхнината S като гладка, можем да приемем, че тези парченца са плоски.

Стъпка 2: Определяме флуидния поток през всяко парченце

Понеже всяко от тези парченца е наистина много миниатюрно, цялото количество флуид, което преминава през него, по същество се движи с една и съща скорост и посока. По-точно, ако изберем произволна точка left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, ;, y, start subscript, 0, end subscript, ;, z, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis на това парченце, частиците от флуида, които преминават през него, ще притежават вектор на скоростта approximately equals, start color #0c7f99, start bold text, F, end bold text, end color #0c7f99, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, ;, y, start subscript, 0, end subscript, ;, z, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis.
Това означава, че флуидът, който преминава през него за кратък момент от време delta, t, ще формира някакъв вид наклонена призма:
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Векторът на изместването за всяка една от тези частици ще бъде векторът на скоростта по промяната на времето:
start underbrace, start color #0c7f99, start bold text, F, end bold text, end color #0c7f99, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, ;, y, start subscript, 0, end subscript, ;, z, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, delta, t, end underbrace, start subscript, start text, В, е, к, т, о, р, comma, space, о, п, и, с, в, а, щ, space, н, а, к, л, о, н, е, н, и, я, space, р, ъ, б, space, н, а, space, п, р, и, з, м, а, end text, end subscript
Да означим с start color #0d923f, start bold text, n, end bold text, with, hat, on top, end color #0d923f единичния нормален вектор към нашето малко парченце площ:
Проверка на концепцията: Какъв е обемът на флуида, който напуска малкото парченце площ за време delta, t? (Малкото парченце има площ d, \Sigma).
Избери един отговор:

Обърни внимание, че понеже плътността на флуида е 1, този израз ни дава също така и масата на флуида, който напуска през малкото парченце повърхнина. Ако го разделим на промяната на времето delta, t, получаваме скоростта, с която масата преминава през това малко парченце площ:
(F(x0;y0;z0)n^)(dΣ)Поток маса за единица време\begin{aligned} \big(\blueE{\textbf{F}}(x_0; y_0; z_0) \cdot \greenE{\hat{\textbf{n}}}\big) \big(d\Sigma\big) \quad \leftarrow \text{Поток маса за единица време} \end{aligned}

Забележка: ориентацията има значение

Обърни внимание, че ако бяхме избрали единичния нормален вектор с обратна посока, тогава знакът на израза left parenthesis, start color #0c7f99, start bold text, F, end bold text, end color #0c7f99, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, ;, y, start subscript, 0, end subscript, ;, z, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, dot, start color #0d923f, start bold text, n, end bold text, with, hat, on top, end color #0d923f, right parenthesis, left parenthesis, d, \Sigma, right parenthesis щеше да бъде обратен.
При затворени повърхнини е прието да се избира единичният нормален вектор, който е обърнат навън. Това означава, че нашият израз за скоростта на потока ще бъде с положителен знак, когато флуидът изтича навън от областта през малкото парченце, и с отрицателен знак, когато флуидът тече навътре в тази област.

Стъпка 3: Събираме всичко с помощта на интеграл

Целта е да определим скоростта, с която флуидът преминава през цялата повърхнина:
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
(Обърни внимание, че на тази анимация флуидът преминава навън от повърхнината. По принцип е възможно в някои точки той да преминава навътре в областта).
За да получим тази обща скорост на движение, събираме скоростта, с която масата преминава през всяко малко парченце от повърхнината start color #bc2612, S, end color #bc2612. Тъй като събираме величини, свързани с малки парченца от повърхнината, подходящият инструмент за целта е повърхностен интеграл. Ще използваме полученото в последната точка:
(F(x0;y0;z0)n^)(dΣ)Скорост на потока през малко парченце площ\begin{aligned} \big(\blueE{\textbf{F}}(x_0; y_0; z_0) \cdot \greenE{\hat{\textbf{n}}}\big) \big(d\Sigma\big) \quad \leftarrow \text{Скорост на потока през малко парченце площ} \end{aligned}
Сега въвеждаме това в повърхностен интеграл:
SFn^dΣ\begin{aligned} \iint_\redE{S} \blueE{\textbf{F}} \cdot \greenE{\hat{\textbf{n}}} \, \redE{d\Sigma} \end{aligned}
Обърни внимание, че в интеграла има две функции:
 • start color #0c7f99, start bold text, F, end bold text, end color #0c7f99, left parenthesis, x, ;, y, ;, z, right parenthesis, която ни дава скоростта на частицата от флуида в произволна точка.
 • start color #0d923f, start bold text, n, end bold text, with, hat, on top, end color #0d923f, left parenthesis, x, ;, y, ;, z, right parenthesis, която ни дава сочещия навън единичен нормален вектор в произволна точка от повърхнината.
Това са две векторни функции, чието скаларно произведение е скаларна функция.
Можем да представим това като производната на масата на флуида в start color #bc2612, R, end color #bc2612 със знак минус; знакът минус присъства, защото повърхностният интеграл е положителен, когато флуидът напуска областта.
start underbrace, minus, start fraction, d, left parenthesis, start text, м, а, с, а, space, н, а, space, ф, л, у, и, д, а, space, в, space, start color #bc2612, R, end color #bc2612, end text, right parenthesis, divided by, d, t, end fraction, end underbrace, start subscript, start text, с, к, о, р, о, с, т, comma, space, с, space, к, о, я, т, о, space, ф, л, у, и, д, ъ, т, space, н, а, п, у, с, к, а, space, start color #bc2612, R, end color #bc2612, end text, end subscript, equals, \iint, start subscript, start color #bc2612, S, end color #bc2612, end subscript, start color #0c7f99, start bold text, F, end bold text, end color #0c7f99, dot, start color #0d923f, start bold text, n, end bold text, with, hat, on top, end color #0d923f, start color #bc2612, d, \Sigma, end color #bc2612
В следващата статия ще видиш пример за изчисляването на един такъв интеграл. Това включва определянето на израза за единичния нормален вектор, с което изразяваме интеграла чрез параметризацията на start color #bc2612, S, end color #bc2612 и т.н.

Поток

Мярката за това какво количество флуид преминава през дадена повърхнина се нарича поток. В горния пример това беше пречупено в светлината на затворена повърхнина, която е граница на област, и в този случай потокът също така беше мярка за това как се променя масата на флуида в тази област. В общия случай, обаче, потокът е нещо, което можем да изчислим за произволна повърхнина, независимо дали е затворена, или не е затворена.
Много често във физиката различни неща могат да се разглеждат като някакъв вид поток, не само флуидите. Топлината, даже в известен смисъл и силите, също могат да се движат в пространството. При това положение не е рядко срещано да се изчислява поток през повърхнина в задачи за топлина, или да кажем за електромагнетизъм.

Обобщение

За даден тримерен флуиден поток, логиката на изчисляването на потока през дадена повърхнина е следната:
 • Представяш си, че нарязваш повърхнината на много голям брой много малки по размер парченца, толкова малки, че всяко от тези парченца може да се разглежда като плоско.
 • Изчисляваш количеството флуид, което преминава през всяко парченце като функция от площта start color #bc2612, d, \Sigma, end color #bc2612 на самото парченце, от единичния нормален вектор start color #0d923f, start bold text, n, end bold text, with, hat, on top, end color #0d923f към това парченце, и скоростта на флуида start color #0c7f99, start bold text, F, end bold text, end color #0c7f99 в дадената област.
 • "Събираш" всички тези скорости на протичане с помощта на повърхностен интеграл и получаваш общия поток.
  SFn^dΣПоток през S\begin{aligned} \underbrace{ \iint_\redE{S} \blueE{\textbf{F}} \cdot \greenE{\hat{\textbf{n}}}\, \redE{d\Sigma} }_{\text{Поток през $\redE{S}$}} \end{aligned}
 • Ако промениш ориентацията на повърхността, като избереш единичния нормален вектор, който сочи в обратната посока, знакът на интеграла ще стане обратен.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.