Полиномни изрази, уравнения и функции

Провери знанията си относно Полиномни изрази, уравнения и функции с тези 48 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Събиране, изваждане и умножение на полиномни изрази - Разлагане на полиномни изрази като произведение от линейни множители - Деление на полиномни изрази - Доказване на полиномни тъждества - Решаване на полиномни уравнения и намиране на нулите на полиномни функции - Чертане на полиномни функции - Симетрия на функции