If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Поведение в краищата на полиноми

Научи какво е поведението в краищата на даден полином и как можем да го намерим от уравнението на полинома.
В този урок ще научиш какво представлява "гранично поведение" на даден полином и как да го анализираме от графика или уравнение.

Какво означава "гранично поведение"?

Граничното поведение на една функция f описва поведението на графиката на функцията в "краищата" на оста x.
Казано по друг начин, граничното поведение на една функция описва тенденцията на графиката, ако погледнем десния край на оста x (когато x клони към plus, infinity) и левия край на оста x (когато x клони към minus, infinity).
Разгледай например тази графика на полиномната функция f. Обърни внимание, че когато се придвижваш надясно по оста x, графиката на f отива нагоре. Това означава, че колкото повече нараства x, f, left parenthesis, x, right parenthesis също нараства все повече и повече.
Записваме това математически по следния начин: когато x, right arrow, plus, infinity, f, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, plus, infinity. (Изговаряме го: "когато x клони към плюс безкрайност, f, left parenthesis, x, right parenthesis клони към плюс безкрайност.")
В другия край на графиката, когато се придвижваме наляво по протежение на оста x (като си представим, че x клони към minus, infinity), графиката на f отива надолу. Това означава, че колкото по-малко става x (става все повече и повече отрицателно), f, left parenthesis, x, right parenthesis също става все по-отрицателна и по-отрицателна.
Записваме това математически по следния начин: когато x, right arrow, minus, infinity, f, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, minus, infinity. (Казваме, че "когато x клони към минус безкрайност, f, left parenthesis, x, right parenthesis клони към минус безкрайност.")

Провери знанията си

1) Това е графиката на y, equals, g, left parenthesis, x, right parenthesis.
Какво е граничното поведение на функцията g?
Избери един отговор:

Алгебрично определяне на граничното поведение

Можем да определим граничното поведение на една полиномна функция и от нейното уравнение. Това често е удобно, когато се опитваме да начертаем графиката на функцията - знаенето на граничното поведение ни помага да визуализираме графиката в "краищата."
За да определим граничното поведение на един полином f от уравнението му, можем да разглеждаме стойностите на функцията за големи положителни и големи отрицателни стойности на x.
По конкретно отговаряме на следните два въпроса:
  • Когато x, right arrow, plus, infinity, към какво клони f, left parenthesis, x, right parenthesis?
  • Когато x, right arrow, minus, infinity, към какво клони f, left parenthesis, x, right parenthesis?

Изследване: Гранично поведение на едночлени

Едночленните функции са полиноми от вида y, equals, a, x, start superscript, n, end superscript, при които a е някакво реално число, а n е неотрицателно цяло число.
Нека разгледаме алгебрично граничното поведение на няколко едночлена и видим дали можем да направим някакви заключения.
2) Разгледай едночлена f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared.
За много големи положителни стойности на x, кое описва най-добре f, left parenthesis, x, right parenthesis?
Избери един отговор:

За много големи отрицателни стойности на x, кое най-добре описва f, left parenthesis, x, right parenthesis?
Избери един отговор:

3) Разгледай едночлена g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 3, x, squared.
За много големи положителни стойности на x, кое описва най-добре g, left parenthesis, x, right parenthesis?
Избери един отговор:

За много големи отрицателни стойности на x, кое описва най-добре стойността на функцията g, left parenthesis, x, right parenthesis?
Избери един отговор:

4) Разгледай едночлена h, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, cubed.
За много големи положителни стойности на x кое описва най-добре стойността на функцията h, left parenthesis, x, right parenthesis?
Избери един отговор:

За много големи отрицателни стойности на x, кое от следните твърдения описва най-добре стойността на функцията h, left parenthesis, x, right parenthesis?
Избери един отговор:

5) Разгледай едночлена j, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 2, x, cubed.
За много големи положителни стойности на x кое от следните твърдения описва най-добре стойността на функцията j, left parenthesis, x, right parenthesis?
Избери един отговор:

За много големи отрицателни стойности на x, кое от следните твърдения най-добре описва стойността на функцията j, left parenthesis, x, right parenthesis?
Избери един отговор:

Заключение на изследването

Обърни внимание как степента на едночлена left parenthesis, start color #11accd, n, end color #11accd, right parenthesis и водещият коефициент left parenthesis, start color #1fab54, a, end color #1fab54, right parenthesis се отразяват на граничното поведение.
Когато n е четно число, тогава поведението на функцията в двата "края" е едно и също. Знакът на водещия коефициент определя дали и двете клонят към plus, infinity, или и двете клонят към minus, infinity.
Когато n е нечетно число, тогава поведението на функцията в двата "края" е противоположно. Знакът на водещия коефициент определя кое е plus, infinity и кое е minus, infinity.
Това е обобщено в таблицата по-долу.
Гранично поведение на едночлени: f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start color #1fab54, a, end color #1fab54, x, start superscript, start color #11accd, n, end color #11accd, end superscript
start color #11accd, n, end color #11accd е четно, а start color #1fab54, a, end color #1fab54, is greater than, 0start color #11accd, n, end color #11accd е четно, а start color #1fab54, a, end color #1fab54, is less than, 0
Когато x, right arrow, minus, infinity, f, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, plus, infinity, а когато x, right arrow, plus, infinity, f, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, plus, infinity.
Когато x, right arrow, minus, infinity, f, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, minus, infinity, а когато x, right arrow, plus, infinity, f, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, minus, infinity, point
start color #11accd, n, end color #11accd е нечетно, а start color #1fab54, a, end color #1fab54, is greater than, 0start color #11accd, n, end color #11accd е нечетно, а start color #1fab54, a, end color #1fab54, is less than, 0
Когато x, right arrow, minus, infinity, f, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, minus, infinity, а когато x, right arrow, plus, infinity, f, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, plus, infinity.
Когато x, right arrow, minus, infinity, f, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, plus, infinity, а когато x, right arrow, plus, infinity, f, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, minus, infinity, point

Провери знанията си

6) Какво е граничното поведение на g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 8, x, cubed?
Избери един отговор:

Гранично поведение на полиноми

Сега знаем как да намираме граничното поведение на едночлени. Но какво да кажем за полиноми, които не са едночлени? Какво да кажем за функции като g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 3, x, squared, plus, 7, x?
Като цяло граничното поведение на дадена полиномна функция е същото като поведението в краищата на водещия ѝ член или члена с най-големия степенен показател.
Следователно граничното поведение на g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 3, x, squared, plus, 7, x е същото като граничното поведение на едночлена minus, 3, x, squared.
Тъй като степента на start color #1fab54, minus, 3, end color #1fab54, x, start superscript, start color #11accd, 2, end color #11accd, end superscript е четна left parenthesis, start color #11accd, 2, end color #11accd, right parenthesis и водещият коефициент е отрицателен left parenthesis, start color #1fab54, minus, 3, end color #1fab54, right parenthesis, граничното поведение на g е: когато x, right arrow, minus, infinity, g, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, minus, infinity и когато x, right arrow, plus, infinity, g, left parenthesis, x, right parenthesis, right arrow, minus, infinity.

Провери знанията си

7) Какво е граничното поведение на f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 8, x, start superscript, 5, end superscript, minus, 7, x, squared, plus, 10, x, minus, 1?
Избери един отговор:

8) Какво е граничното поведение на g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 6, x, start superscript, 4, end superscript, plus, 8, x, cubed, plus, 4, x, squared?
Избери един отговор:

Защо водещият член определя граничното поведение?

Това е така, защото водещият член има най-голям ефект върху стойностите на функцията за големи стойности на x.
Нека разгледаме това по-подробно, като анализираме функцията g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 3, x, squared, plus, 7, x за големи положителни стойности на x.
Когато x клони към plus, infinity, знаем че minus, 3, x, squared клони към minus, infinity и 7, x клони към plus, infinity.
Но какво е граничното поведение на техния сбор? Нека заместим няколко стойности на x във функцията, за да го намерим.
xminus, 3, x, squared7, xminus, 3, x, squared, plus, 7, x
1minus, 374
10minus, 30070minus, 230
100minus, 30000700minus, 29300
1000start color #ca337c, minus, 3000000, end color #ca337c7000start color #ca337c, minus, 2993000, end color #ca337c
Забележи, че когато x става по-голямо, поведението на полинома е като това на minus, 3, x, squared, point
Но нека предположим, че членът x има малко повече тежест. Какво ще се случи, ако вместо 7, x имахме 999, x?
xminus, 3, x, squared999, xminus, 3, x, squared, plus, 999, x
10minus, 30099909690
100minus, 300009990069900
1000minus, 3000000999000minus, 2001000
10000start color #ca337c, minus, 300000000, end color #ca337c9990000start color #ca337c, minus, 290010000, end color #ca337c
Отново виждаме, че за големи стойности на x поведението на полинома е като minus, 3, x, squared. Тъй като беше необходима голяма стойности на x, за да видим тенденцията и тук, това отново се потвърждава.
В действителност, без значение какъв е коефициентът на x, за достатъчно големи стойности на x стойността на minus, 3, x, squared в крайна сметка ще надделее!

Задачи с повишена трудност

9*) Коя от следните графики може да бъде графиката на h, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 8, x, cubed, plus, 7, x, minus, 1?
Избери един отговор:

10*) Какво е граничното поведение на g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, left parenthesis, 2, minus, 3, x, right parenthesis, left parenthesis, x, plus, 2, right parenthesis, squared?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.