Статистически изводи за качествени (категорийни) данни (тестове ХИ-квадрат)

За този урок

Тестовете ХИ-квадрат са група тестове за значимост, които позволяват да проверяваме хипотези относно разпределението на качествени (категорийни) данни. Темата включва статистически критерии за проверка на съответствието на данни от извадката по отношение на предполагаемото разпределение и проверка за независимост на две дискретни променливи.